Limburg - Het verklarend onderzoek Horst/ Peel en Maas, uitgevoerd door het onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF), is klaar. Waarnemend politiechef Inge Godthelp-Teunissen kondigde in juni 2020 aan dit verklarend onderzoek te starten. Dit om naast het eind vorig jaar afgeronde disciplinair onderzoek Horst/ Peel en Maas ook te achterhalen hoe het normoverschrijdend gedrag binnen het politiebasisteam in Noord-Limburg kon ontstaan.

Met de uitkomsten van het onderzoek gaat de politie-eenheid Limburg nu aan de slag. 'We trekken lering uit wat er is gebeurd binnen het basisteam. Die ervaringen gebruiken we om verbeterd met elkaar samen te werken binnen onze politie-eenheid. Een andere manier van leiderschap, waarin meer balans is tussen mens en resultaat. Daarom is het goed dat dit verklarend onderzoek er nu ligt. Het helpt ons enorm om die stappen met elkaar te zetten', aldus de waarnemend politiechef.

Het verklarend onderzoek laat zien dat verschillende aspecten bijdroegen aan de situatie die ontstond in het basisteam Horst/ Peel en Maas. Zo had vanuit de leiding meer aandacht, continuïteit, begeleiding, sturing en begrenzing op de uitvoering van de werkzaamheden moeten plaatsvinden. Maar ook de landelijke reorganisatie, waarin twee teams die qua werkcultuur enorm van elkaar verschilden, moesten gaan samenwerken, droeg bij aan deze situatie. Er ontstond zo binnen het basisteam ruimte voor informeel leiderschap, het uitsluiten van medewerkers, gevoel van onveiligheid en de mogelijkheid om bevoegdheden te misbruiken.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat ondanks de door de jaren heen gegroeide omstandigheden binnen het basisteam, de in het disciplinair onderzoek bestrafte agenten zelf verantwoordelijk waren voor de geconstateerde normoverschrijdende gedragingen. Disciplinair ingrijpen door de eenheidsleiding was dan ook noodzakelijk.

Blik vooruit
Het verklarend onderzoek is voor de eenheid Limburg een handvat om stappen vooruit te zetten. De belangrijkste daarin is werken aan het herstel van vertrouwen. Vertrouwen tussen leidinggevende en zijn/haar team, maar ook onderling vertrouwen tussen de medewerkers. Veilig zijn en veilig voelen, zowel buiten als binnen de organisatie is daarin zeer belangrijk. Dat geldt voor de eenheid Limburg én voor het hele korps. Vakmanschap blijft een groot goed, evenals inclusie (iedereen doet en telt mee). Dit vraagt leiderschap gericht op mensen en veranderingen.

Het is zeer belangrijk dat je je kunt en wilt inleven in de (werk)omstandigheden van de mensen om je heen. Dat vraagt een veilige omgeving waarin je durft te zeggen wat je raakt in je werk en waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Aanspreken en aangesproken worden, maar ook beseffen dat we fouten mogen, kunnen en zullen maken. Via diverse programma’s wordt de organisatie hierin getraind.

Het verklarend onderzoek, de feiten
Het bureau Andersson Elfers Felix (AEF) verrichtte het verklarend onderzoek in de periode februari tot nu. Naar aanleiding van dit onderzoek verscheen deze week het rapport ‘De grenzen van professionele ruimte, normoverschrijdend gedrag bij een Limburgs politieteam’. De centrale onderzoeksvragen waren, hoe heeft het normoverschrijdend gedrag kunnen ontstaan? En wat kunnen we ervaren leren? In totaal werden veetig interviews afgenomen met huidige en voormalige medewerkers, leidinggevenden en andere betrokkenen bij het team Horst / Peel en Maas. Het onderzoek is geanonimiseerd. De geïnterviewden zijn alleen bij de onderzoeker bekend. De rapportage is geanonimiseerd opgesteld.