VALKENBURG - Op 27 februari was een politiezitting over een incident dat 12 november 2023 plaatsvond bij het casino in Valkenburg. Naar aanleiding van het verloop van die zitting ontstonden twijfels over of de door de vijf betrokken politiemedewerkers opgestelde processen-verbaal in lijn waren met de waarheid. Daarop is een disciplinair onderzoek naar de betrokken medewerkers gestart. Dit onderzoek is nu afgerond. Conclusie is dat de politiemedewerkers in lijn met de waarheid gehandeld en processen-verbaal opgemaakt hebben. Het onderzoek benadrukt daarnaast het belang van nauwkeurig en zorgvuldig opstellen van processen-verbaal. Er wordt de betrokken medewerkers nadrukkelijk gevraagd hier meer oog voor te hebben. In het onderzoek was tevens aandacht voor de beeldvorming die door de wijze van handelen ontstond. Daarmee heeft het onderzoek niet geleid tot disciplinaire maatregelen, maar wel een aantal leerpunten benoemd.


Casus
Vijf politiemedewerkers waren op 12 november op verzoek van de plaatselijke beveiliging aanwezig bij het casino in Valkenburg omdat de situatie tussen de beveiliging en vier casinobezoekers escaleerde. In de nasleep van dat incident werden vier personen op heterdaad aangehouden op verdenking van belediging van ambtenaar in rechtmatige uitoefening van zijn bediening. Toen één van de verdachten zich op 27 februari voor de politierechter moest verantwoorden, ontstond er twijfel over of hetgeen beschreven werd in de processen-verbaal in lijn was met de waarheid. Door het openbare karakter van de zitting, was er meteen ook media-aandacht hiervoor.

Disciplinair onderzoek
Eind maart werd door de Eenheidsleiding een opdracht verstrekt aan de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de Politie Limburg om een disciplinair onderzoek te starten naar de vijf medewerkers. Het kunnen vertrouwen op een ambtsedig proces-verbaal is tenslotte van essentieel belang voor politiewerk en raakt direct de betrouwbaarheid van de politie. Centraal in dit onderzoek stond niet de vraag of er door de verdachte scheldwoorden zijn gebruikt, maar of de verbalisanten de in de processen-verbaal beschreven beledigingen zelf waargenomen hadden. Het onderzoek was dus gericht op waarheidsvinding. Het dossier leek innerlijke tegenstrijdigheden te bevatten en de beelden van de bodycams die betrokken medewerkers droegen, kwamen niet overeen met hetgeen in de processen-verbaal beschreven werd. Drie van de vijf medewerkers zijn werkzaam bij het basisteam Heuvelland, één maakt onderdeel uit van de Vrijwillige Politie en een vijfde is een medewerker in opleiding.

Integriteit en betrouwbaarheid
Hoewel de uiteindelijke conclusie van het onderzoek is dat de medewerkers naar waarheid gehandeld hebben, rechtvaardigen de omstandigheden en beeldvorming ook met terugwerkende kracht het disciplinair onderzoek naar het handelen van de politiemedewerkers. Integriteit vormt de basis van de politieorganisatie en haar handelen. Het is een plicht voor iedere ambtenaar om goed te omschrijven wat er gebeurd is. Het opmaken van mutaties en processen-verbaal behoort tot de kerntaken van de politie. Gezien de bijzondere bewijskracht die aan een proces-verbaal toekomt, een proces-verbaal nauwkeurig en zorgvuldig moet worden opgesteld en ondertekend. Er moet immers onvoorwaardelijk vanuit kunnen worden gegaan dat een ambtsedig proces-verbaal ook daadwerkelijk naar waarheid is opgemaakt. Hoofd Operatien Nynke Mook: “Een rechter moet altijd kunnen vertrouwen op een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal. Een verdachte kan immers alleen hierop worden veroordeeld. De inhoud mag niet ter discussie staan. Zorgvuldige en juiste vastlegging is dus cruciaal en mag van ons allemaal verwacht worden. Daar zitten in deze casus ook de leerpunten. Er is niet onjuist vastgelegd, maar wel te weinig zorgvuldig. Dit levert geen plichtsverzuim op. De media-aandacht in deze zaak heeft de collega’s vol in de wind gezet. Het is dan ook belangrijk om de aanname over onwaarheden in de processen-verbaal te kunnen rectificeren.”

Lering en gesprekken
Hoewel de agenten naar waarheid gehandeld hebben en er geen verwijtbaar handelen geconstateerd is, wordt er wel lering getrokken uit deze zaak. Er zijn veelvuldig gesprekken gevoerd met de betrokken collega’s, binnen de betreffende teams en ook binnen de rest van de politieorganisatie. Het nauwkeurig en zorgvuldig opstellen van processen-verbaal is van essentieel belang. De medewerkers die onderwerp waren van het disciplinair onderzoek is nadrukkelijk verzocht hier meer oog voor te hebben en nog nauwkeuriger in te handelen. Er is veel media-aandacht voor de zaak en daarmee ook voor de betrokken medewerkers geweest. Dat en het feit dat ze onderwerp van een disciplinair onderzoek zijn geweest, heeft impact op hun persoonlijke en werkende leven. Daar is vanuit de organisatie in persoonlijk contact en gesprekken oog voor.