MAASTRICHT - Met een Regenboogalliantie van partners in de stad en een activiteitenagenda wil Maastricht gedurende 2023-2026 de sociale acceptatie van lhbtiq+ inwoners verder bevorderen. Vooroordelen, discriminatie en intimidatie tegen lhbtiq+ personen moeten juist verminderen. Per jaar is hier €20.000,- voor beschikbaar.


Dat Maastricht zich inzet voor de positie van LHBTIQ+ inwoners is niet nieuw. Sinds 2015 is Maastricht Regenboogstad en daarvoor is Maastricht al sinds 2008 betrokken geweest bij het vormgeven en uitvoeren van landelijk LHBTIQ+ beleid. Hiervoor werkt de gemeente al jaren actief samen met COC Limburg, de provinciale belangenvereniging.

Lokaal plan

De afgelopen jaren zijn er diverse nieuwe partijen in de stad bij gekomen die eveneens de belangen van de LHBTIQ+ doelgroep behartigen. In een nieuw lokaal plan van aanpak 2023-2026 is het realiseren van een Regenboogalliantie dan ook een belangrijke doelstelling. Dit om de kennis en kracht in de stad optimaal te benutten en samenwerking onderling te bevorderen. Doel is om met verschillende organisaties samen aan gezamenlijk geformuleerde doelstellingen te werken.

Het lokale plan geeft daarbij de richting aan, de invulling ervan gebeurt gezamenlijk met de partijen in de stad. Een tweede ambitie uit het lokale plan is het vormen van een Regenboogagenda: hier worden activiteiten in opgenomen en uitgevoerd die bijdragen aan de gezamenlijke doelstellingen van de alliantie. Dit kunnen sociale-, culturele-, maar ook zichtbaarheidsactiviteiten zijn gericht op verschillende thema’s zoals veiligheid en bewustwording.

Regenboogstad

Wethouder Anita Bastiaans (inclusie): “De berichten in de media over intimidatie of geweld tegen LHBTIQ+ mensen laten zien dat acceptatie helaas nog geen vanzelfsprekendheid is. Vandaar dat wij ons als Regenboogstad ook de komende periode blijven inzetten op acceptatie omdat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en hetzelfde respect verdient als een ander.”

Maastricht is één van de 54 Regenboogsteden in Nederland en ontvangt voor de periode 2023-2026 jaarlijks €20.000,- van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die verantwoordelijk is voor emancipatie van de LHBTIQ+ doelgroep. Daarnaast kunnen organisaties bij gemeente Maastricht subsidie aanvragen voor activiteiten vanuit de subsidie voor vrijwillige inzet, waarmee het basisbedrag van OCW kan worden aangevuld.