MAASTRICHT - Zes overheden werken samen aan een verkenning naar het verbeteren van de hoogwaterveiligheid, scheepvaartveiligheid en ruimtelijke kwaliteit in het zuiden van Limburg. Het project genaamd Zuidelijk Maasdal richt zich op het vinden van een oplossing voor verschillende nationale en regionale opgaven rond de Maas, in een gebied van de Belgische grens bij Eijsden tot en met de monding van de Geul bij Voulwames. In het najaar start een informatie- en participatieronde over het project.

Zes overheden werken samen aan hoogwaterveiligheid en veilige scheepvaart in Zuid-Limburg

Op 13 juni tekenden de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, het Waterschap Limburg, de Provincie Limburg en de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten en Meerssen een startdocument. Daarmee start de verkenning naar een samenhangende oplossing voor de verschillende opgaven die het gebied kent.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat): “Twee jaar geleden veroorzaakte hevige regenval ernstige overstromingen in Limburg. Die beelden staan ons nu nog helder voor de geest. Ik vind dat Nederland overal zo goed mogelijk beschermd moeten zijn, daarom investeer ik nu met de betrokken partners in dit gebied. Daarmee nemen we gelijk ook kansen mee op het gebied van vlot en veilig transport over water en het verbeteren van de natuur.”

Voorzitter van de stuurgroep Hubert Mackus: “We staan in Zuid-Limburg voor grote uitdagingen. Na de maatschappelijke, financiële en emotionele schade van het hoogwater uit 2021 is het aanpakken van hoogwaterveiligheid belangrijker dan ooit. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in vlotte en veilige scheepvaart over de Maas. Dit vraagt ruimte, maar biedt ook kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen en de natuur. Door als rijk, waterschap, provincie en gemeenten samen te werken, kunnen we samenhangende keuzes maken en zo maatregelen goed op elkaar afstemmen. Zo zorgen we voor een toekomstbestendig Zuidelijk Maasdal waar veilig gewoond, gewerkt, gerecreëerd en gevaren kan worden.”

Oplossingsrichtingen verkennen

De opgaven voor het project richten zich op het verbeteren van de hoogwaterveiligheid en het bevorderen van vlot en veilig transport over water. Daarnaast zijn er ruimtelijke opgaven als natuurontwikkeling en het behouden en versterken van de leefomgeving. In de verkenning worden verschillende oplossingsrichtingen in kaart gebracht.

Luchtfoto Maastricht

Omgeving denkt mee

De partners nodigen bewoners, bedrijven en instanties uit om actief mee te doen in het project. Zo kunnen zij zelf oplossingsrichtingen aandragen of de al benoemde oplossingen verrijken door wensen, initiatieven en kansen voor te leggen. Meer informatie over de verkenning en het participatieproces staat vanaf 29 juni op www.platformparticipatie.nl en in het najaar organiseert het projectteam een eerste bijeenkomst.

Voorkeursbeslissing in 2026

De verkenningsfase eindigt met een keuze voor één oplossingsrichting bestaande uit verschillende maatregelen. Uiteindelijk neemt de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een zogenaamde voorkeursbeslissing. Deze is voorzien in 2026.